Inverse Horizons, Galleri Flach, 31 augusti - 30 september 2023
<<<back


 Inverse Horizons
watercolour paintings
55 x 74 cm

Photograph: Guilia Cairone

Invers: En funktion vänder upp och ned på en annan funktion. Eller en tuva som vänds upp och ned under markberedning.

Horisont: Syftar inom geologin på olika lager i en markprofil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyssmossa / Skorpbark
Luminescent Moss / Crustal bark

Lysmossa: Vattenavstötande, han- och honskott tillhör samma genetiska individ. På grund av dess linsformiga celler bryts inkommande ljusstrålar så att de koncentreras mot kloroplasterna i cellernas bakre del.

Skorpbark: Utseendet på barken när den blivit vädigt gammal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Röse / Reaktionsved
Cairn / Reaction Wood

Röse: Hög av stenar som markerar en väg, gräns eller grav.

Reaktionsved: Ved som bildas i lutande stammar för att räta upp trädets tillväxt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantelyta / Urlakningshorisont
Mantel Area / Zone of leaching

Mantelyta: Trädstocks yta på eller under bark, exklusive stockens ändytor.

Urlakningshorisont: Jordmånshorisont nära markytan som urlakas på olika grundämnen genom kemisk vittring och vattentransport. De urlakade ämnena ansamlas i en så kallad anrikningshorisont.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linjeföring / Ljushuggning
Road Alignment / Removal Felling

Linjeföring: En vägs dragning i såväl höjd- som horisontalled. Linjeföringen anpassas till det omgivande landskapets terräng.

Ljushuggning: Skapar förutsättningar för naturlig föryngring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spridningskorridor / Snöbrott
Migration Corridor / Snowbreak

Spridningskorridor: Likartad "korridor" genom naturen som binder samman olika områden och fungerar som spridningsvägar för växter och djur. Exempel på spridningskorridorer är trädbevuxna kantzoner längs stränder och vattendrag.

Snöbrott: Toppen på träd knäcks på grund av att det ligger tung snö i trädkronorna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtvridenhet / Omloppstid
Spiral Grain / Rotation Period

Växtvridenhet: Innebär att träfibrernas riktning inte följer stammens längdriktning, utan är ordnade i en svag spiralform runt trädets kärna.

Omloppstid: För skog i Sverige i genomsnitt 100 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kantzon / Högört
Edge Zone / Rich-herb

Kantzon: Gränsområde mellan olika naturtyper såsom platsen mellan mark och vattendrag.

Högört: Växtarter som är extra näringskrävande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sediment / Kulturlämning
Sediment / Cultural Remains

Sediment: Sorterat material som avsatts efter vatten- eller vindtransport.

Kulturlämning: Äldre lämning som bod, hus, stig.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skiktning / Rasbrant
Stratification / Talus

Skiktning: Höjdspridning på träden i ett bestånd.

Rasbrant: Brant och blockrik bergssluttning. Rasbranter har ofta lämnats obrukade, eftersom det är svårt för skogsmaskiner att köra där. De kan hysa arter som inte finns i den övriga omgivningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Slutenhet / Nollyta
Tree density / Nonproductive plot

Slutenhet: Mått på hur tätt träden står. Slutenheten mäts i stamantal per hektar, förband eller grundyta jämfört med ett optimalt värde. Vid fullslutenhet är slutenheten 1,0 och vid överslutenhet större än 1,0.

Nollyta: Yta med tre meters radie där det inte växer några huvudplantor (plantor som bedöms bli en del av den framtida skogen.)


Källor:
https//www.skogskunskap.se/ordlista/s/#wa
https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/vaxter/
kryptogramer/manadenskryptogram/mossor/lysmossa.
9001921.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Press
Adam Rosenkvist, "Viskningar mellan skog och hav", Omkonst , 16 september 2023
https://www.omkonst.se/23-bength-kristina-schmitz-helene.shtml

 

 

 

 

 


 


Presstext by Eva-Lotta Holm Flach

In Kristina Bength’s series Inverse Horizons, forestry environments appear through a myriad of lines and perspectives, light and shadow. The images are as enigmatically eloquent as an unexplored image archive from the past, telling the story of villages intertwined with the forest. They show constructions of houses, timber rafting, and a large gathering of people among tree trunks, testifying to the close relationship between nature, man, and culture.

Also appearing in the images are snow breaks, edge zones, and crustal bark, words that describe nature’s rich structures in more detail and that recur in the titles of the paintings. The bark is not just bark, but right here a very old one, the snow on the branches is not only heavy, but indicate snow breaking, and between the ground and the watercourse a characteristic edge zone is visible. The words are a support during the process of painting, says Kristina Bength, and describes how the archive images are evoked anew through her own gaze and drawing. The expressiveness of the image unifies with the language’s ability to point out all the individual expressions of the details.

In the exhibition, the images are shown side by side in a way that also highlights the inner world of drawing and painting. Horizons, verticals, surfaces of light, delicate color fields are contrasted against denser surfaces and more details. The language of perspective, line, surface and depth blend with mantle areas and the luminescent moss of the forest. In Bength’s work, different languages and narratives are woven together, showing that beyond a profoundly skilled painterly craft, there are unexpected stories and layers. 

Kristina Bength, born in Falun in 1984, she has a Master in Fine Art from Valand Academy of Art in Gothenburg and at the Royal Institute of Art in Stockholm. Over the years, she has had several renowned exhibitions in galleries and art institutions, mainly in Sweden, but also in Paris and New York, where her way of presenting watercolour paintings in unexpected formats has attracted great attention. This is her sixth exhibition in collaboration with Galleri Flach. She has also worked in independent artistic research projects and curated exhibitions together with other artists, such as ”Thinking Through Painting” (Konstakademien, Stockholm 2014), ”Rummets rymder” (Uppsala konstmuseum, 2016) and ”Unfold a Place” (Ottilia Adelborgsmuseet, Gagnef, 2018). Kristina Bength’s work is represented in both private and public collections in Sweden and internationally. 

Presstext av Eva-Lotta Holm Flach

I Kristina Bengths serie Inverse Horizons framträder skogsbruksmiljöer genom ett myller av linjer, perspektiv, ljus och skugga. Bilderna är lika gåtfullt talande som ett outforskat bildarkiv från förr och berättar om bygder, sammansvetsade med skogens näringskedjor. Där syns konstruktioner av hus, timmerflottning och en stor samling folk bland trädstammar som vittnar om ett nära kretslopp mellan natur, människa och kultur.

I bilderna framträder även snöbrott, kantzoner och skorpbark, ord som mer i detalj beskriver naturens rika strukturer och som återkommer i målningarnas titlar. Barken är inte bara bark, utan just här en mycket gammal sådan, snön på grenarna ligger inte bara tung utan vittnar om snöbrott och mellan mark och vattendrag syns en karaktäristisk kantzon. Orden blir som ett stöd under processen att måla, berättar Kristina Bength, och beskriver hur arkivbilderna framkallas på nytt genom hennes egen blick och rörelse. Bildens uttrycksfullhet förenar sig med språkets förmåga att peka ut detaljernas alla enskilda uttryck.

I utställningens presentation visas bilderna sida vid sida på ett sätt som lyfter fram också teckningens och måleriets inre värld. Horisonter, vertikaler, ytor av lätta, skira färgfält kontrasteras mot tätare ytor och fler detaljer. Konstens språk av perspektiv, linje, yta och djup blandar sig med skogens mantelytor och lysmossa. I Bengths konstnärskap vävs olika språkligheter och narrativ samman som visar att bortom ett djupt skickligt måleriskt hantverk ryms oväntade berättelser och bottnar.

Kristina Bength, född 1984 i Falun, är utbildad vid Konsthögskolan Valand, Göteborg och Konsthögskolan i Stockholm. Hon har genom åren gjort en rad omtalade utställningar på gallerier och konsthallar framför allt i Sverige men också i Paris och NY där hennes sätt att presentera sina måleriska arbeten i oväntade format har rönt stor uppmärksamhet. Detta är hennes sjätte utställning i samarbete med Galleri Flach. Hon har även arbetat i fristående konstnärliga forskningsprojekt och curerat utställningar tillsammans med andra konstnärer som exempelvis ”Thinking Through Painting” (Konstakademien, Stockholm 2014), ”Rummets rymder” (Uppsala konstmuseum, 2016) och ”Unfold a Place” (Ottilia Adelborgsmuseet, Gagnef, 2018). Kristina Bengths arbeten finns representerade i såväl privata som offentliga samlingar i Sverige och internationellt.